Zajęcia przyrodnicze

"Cztery pory roku w ogrodzie przedszkolnym"

Program opracowany przez Magdalenę Andura i Marzenę Boszko

Nasze przedszkole otoczone jest ogrodem o powierzchni 3000 m2 porośniętym wieloma gatunkami roślin (drzewa, krzewy, kwiaty i inne). Przed kilkoma laty na wytyczonym fragmencie (75m2) ogrodu przedszkolnego powstał "Sielski Zaułek" - działki oddzielone wiklinowymi płotkami reprezentujące różne środowiska przyrodnicze: sad, pole, warzywnik, ogródek ziołowy, ogródek kwiatowy. Miejsce to od początku sprzyja naszym wychowankom w pogłębianiu wiedzy przyrodniczej, stwarza sytuacje umożliwiające działania dzieci na rzecz przyrody.

Program "Cztery pory roku w ogrodzie przedszkolnym" napisałyśmy, aby uporządkować naszą wiedzę i doświadczenia związane z działaniami   w ogrodzie przedszkolnym (w szczególności w "Sielskim Zaułku") uwzględniając treści dotyczące budowania wiedzy o świecie przyrodniczym zawarte w nowej podstawie programowej.

CELE PROGRAMU:

Cele ogólne:

 • rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą,
 • uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu,
 • zaznajomienie z zasadami ochrony środowiska i przestrzeganie ich każdego dnia,
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody,
 • kształtowanie szacunku do roślin i zwierząt,
 • rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów przyrody,
 • dostrzeganie i ocena przez dzieci niewłaściwego zachowania się innych wobec przyrody,
 • rozumienie przez dzieci, że przyroda jest dla człowieka użyteczna i dlatego należy ją szanować.

Cele szczegółowe:

 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
  Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej /Podstawa programowa/:
  1. wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;
  2. wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);
  3. potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.
 • dziecko pogłębia wiedzę na temat roślin i zwierząt , różnych ekosystemów , zjawisk przyrodniczych, oraz wykorzystuje ją w działaniu,
 • doskonali obserwacje, porównuje i analizuje podczas zajęć oraz zabaw badawczych ,
 • wyraża uczucia w różnorodnych formach ekspresji: językowej, ruchowej, plastycznej,
 • korzysta z zasobów przyrody w trakcie zabawy,
 • wykonuje najprostsze prace związane z uprawą i pielęgnowaniem znanych roślin ozdobnych i warzywnych,
 • obserwuje obiekty i zjawiska przyrodnicze,
 • wyrabia opiekuńczy stosunek do zwierząt i roślin,
 • rozumie, że nie należy:
  • zrywać roślin, deptać trawników, rabat,
  • łamać gałęzi drzew i krzewów,
  • znęcać się nad zwierzętami,
  • niszczyć zwierzętom ich domów (mieszkań, mrowisk, nor, gniazd itp.),
  • zaśmiecać terenu ogryzkami owoców, resztkami jedzenia, opakowaniami,
  • hałasować ani płoszyć zwierząt.