Zabawa z językiem angielskim

 

Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty.

 

Zabawa z językiem angielskim w grupach dzieci 3-letnich odbywa się dwa razy w tygodniu przez 15 minut, w grupach dzieci 4-letnich dwa razy w tygodniu przez 20 minut, w grupach dzieci 5-6 letnich dwa razy w tygodniu przez 30 minut.

W grupach dzieci 3 - letnich ( gr. I i VII ) zajęcia prowadzi mgr Katarzyna Firlej - Kobosko

W grupach dzieci 4 - letnich ( gr. II, IV i VIII ) zajęcia prowadzi mgr Aleksandra Zbrzeźniak

W grupach dzieci 5 - letnich ( gr. V i VI ) zajęcia prowadzi mgr Magdalena Anuszewska

W grupach dzieci 6 - letnich ( gr. III  ) zajęcia prowadzi mgr Katarzyna Bańko-Cieślik