KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rada Rodziców

Szanowni Państwo!

W imieniu Rady Rodziców działającej przy Naszym Przedszkolu pragnę Państwa zachęcić do wnoszenia składek na Radę Rodziców. Zgromadzone w ten sposób fundusze będą przeznaczane na potrzeby Naszych Dzieci: zabawki, artykuły plastyczne, książki, gry i różne pomoce dydaktyczne, zakup comiesięcznych teatrzyków i koncertów, okazjonalnych upominków dla dzieci, zabawek ogrodowych np. rowerki, hulajnogi, kaski ochronne, samochody przybory do piasku, piłki i inne potrzebne akcesoria do zabaw.

Prosimy o wpłacanie składek na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 401 Warszawa, ul. Dembowskiego 9

nr 78 1020 1068 0000 1202 0000 1966

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Składki mogą być uiszczane comiesięcznie lub za kilka miesięcy z góry. Sugerowana wysokość składki miesięcznej - 35 zł.

Z góry dziękujemy za Państwa regularne wpłaty!

W imieniu Rady Rodziców
Katarzyna Krzymowska - Przewodnicząca Rady

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Przedszkola nr 401 w Warszawie

Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą”, reprezentuje ogół rodziców i opiekunów prawnych dzieci Przedszkola nr 401 w Warszawie.
 1. Rada Rodziców, działa na podstawie: ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481), ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 1148) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -  Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245, z 2019 r. poz. 730, 1287) oraz postanowień Statutu Przedszkola i niniejszego Regulaminu.

Rozdział I

Cele i zadania Rady

 • 2
 1. Rada reprezentuje, Rodziców w zakresie swoich kompetencji ustawowych i zapisów niniejszego Regulaminu.
 2. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców dzieci Przedszkola poprzez podejmowanie działań, jako organ Przedszkola oraz wspieranie Dyrektora i Rady Pedagogicznej w pracy na rzecz dobra dzieci.
 3. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 4. pobudzanie aktywności Społeczności Przedszkolnej i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz  rozwoju Przedszkola;
 5. zapewnienie Rodzicom, wpływu na działalność Przedszkola poprzez wyrażanie
  i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Przedszkola, organowi prowadzącemu
  i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, stanowisk i opinii w sprawach związanych z działalnością Przedszkola;
 6. formułowanie opinii w sprawach przewidywanych przepisami Ustawy, Karty Nauczyciela, Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz Statutu;
 7. współpracę z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną;
 8. gromadzenie funduszy, niezbędnych dla wspierania działalności Przedszkola i ustalenie zasad ich wydatkowania.

Rozdział II

Zasady wyboru Rad oraz struktura jej organów wewnętrznych

 • 3
 1. Podstawową powołania Rady są przeprowadzone wybory do wszystkich Rad Oddziałowych.
 2. Wybory do Rad Oddziałowych i Rady, odbywają się w sposób demokratyczny.
 3. Wybory do Rad Oddziałowych i Rady, przeprowadza się na pierwszym zebraniu Rodziców,  każdego Oddziału na początku roku szkolnego.
 4. W wyborach do Rad Oddziałowych i Rady, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
 5. Rada Oddziałowa, wybiera spośród siebie, przedstawiciela do Rady.
 6. W skład Rady, wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych.
 7. Odwołanie członka Rady, może nastąpić w czasie każdego zebrania, na wniosek ¼ liczby Rodziców zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy Rodziców uprawnionych do głosowania.
 8. Zebranie, podczas którego dokonuje się wyboru lub odwołania członków Rady, prowadzi przewodniczący lub zastępca Rady.
 9. Dla przeprowadzenia tajnych wyborów, zebranie wybiera Komisję Skrutacyjną. W celu  przeprowadzenia tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza karty do głosowania, rozdaje je Rodzicom uczestniczącym w zebraniu i zabiera je, z zachowaniem zasady reprezentatywności Rodziców.
 10. Kandydatów do Rady, za ich zgodą, zgłaszają Rodzice uczestniczący w zebraniu. Wybór następuje zwykłą większością głosów.
 11. Sprawy, związane z procedurą wyborczą nieregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga zebranie Rodziców każdego Oddziału.
 12. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady, przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w ust. 4 – 9.
 • 4.
 1. Kadencja Rady trwa jeden rok.
 2. Pierwsze zebranie Rady prowadzi, dotychczasowy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności, inny członek Prezydium poprzedniej kadencji.
 3. Rada, na pierwszym posiedzeniu w nowym roku szkolnym wybiera zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków:
 1. Prezydium składające się z 4 osób. Przewodniczącego Rady w głosowaniu tajnym, głosami wszystkich obecnych członków Rady. Prezydium konstytuuje się wybierając spośród siebie Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika Rady;
 2. Komisję Rewizyjną składającą się z 2 osób, przy czym nie mogą one wchodzić w skład innych organów Rady. Wskazane jest, aby przynajmniej jeden członek Komisji Rewizyjnej, posiadał doświadczenie w kwestiach związanych z przepisami prawa finansowego i rachunkowości.
 1. Odwołanie Prezydium, może nastąpić na wniosek co najmniej 3 członków Rady, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3/4 członków Rady.
 2. W przypadku rezygnacji lub odwołania Przewodniczącego albo innego członka Prezydium, Rada niezwłocznie dokonuje wyboru na zwolnione miejsce w trybie przewidzianym
  w § 4 punkcie 3a.

ROZDZIAŁ III

Podejmowanie uchwał

 • 5
 1. Rada, obraduje na zebraniach i podejmuje uchwały w sprawach należących do jej kompetencji.
 2. Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 3. Głosowanie w sprawach personalnych, odbywa się w trybie tajnym.
 • 6

Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

 • 7

Opinie Rady są wydawane w takim samym trybie co uchwały.

Rozdział IV

Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych.

 • 8
 1. Kompetencje Rady, określają przepisy Ustaw, Karty Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw.
 2. Do kompetencji Rady Rodziców, należy w szczególności:
 1. występowanie we wszystkich sprawach, dotyczących Przedszkola do Dyrektora
  oraz pozostałych organów przedszkola, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem;
 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
 3. występowanie z wnioskami o dokonanie oceny, pracy nauczycieli Przedszkola;
 4. udział w komisji konkursowej, powołanej przez organ prowadzący w celu wyłonienia kandydata na Dyrektora Przedszkola;
 5. opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez Dyrektora Przedszkola;
 6. uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian;
 7. opiniowanie, możliwości podjęcia w Przedszkolu działalności przez stowarzyszenia
  lub inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie;
 8. wykonywanie innych zadań przewidzianych przez niniejszy Regulamin, przepisy Ustaw i Karty Nauczyciela.

 

 • 9
 1. Rada, działa zgodnie z jej kompetencjami.
 2. Zebrania Rady, zwołuje się co najmniej 2 razy w roku szkolnym z tym, że pierwsze zebranie zwołuje się, nie później niż do końca września każdego roku szkolnego.
 3. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek ¼ członków Rady oraz na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej.
 4. O terminie, miejscu i proponowanym, porządku zebrania, zawiadamia się członków Rady w sposób ustalony indywidualnie, z każdym członkiem Rady, co najmniej 5 dni przed planowanym terminem zebrania.
 5. W uzasadnionych przypadkach, może być zwołane nadzwyczajne zebranie Rady po zawiadomieniu członków Rady, najpóźniej 1 dzień przed terminem zebrania.
 6. Terminy oraz tryb zwoływania zebrań, o których mowa w ust. 2 - 5, stosuje się odpowiednio do zebrań Prezydium i Rady Oddziałowej.
 7. Zebrania Rady, prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności inny członek Prezydium.
 8. Uchwały Rady oraz kolegialnych organów wewnętrznych Rady, podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
 9. W szczególnych przypadkach na wniosek członka Rady, w zebraniu może brać udział  w zastępstwie inny członek Rady Oddziałowej.
 10. W zebraniach Rady oraz kolegialnych organów wewnętrznych Rady mogą brać udział na podstawie wniosku określającego zakres zagadnienia, przekazanego Prezydium najpóźniej 3 dni przed zebraniem:
 • Rodzice;
 • Dyrektor;
 • osoby bądź podmioty działające na terenie przedszkola.
 1. W zebraniach Rady oraz kolegialnych organów wewnętrznych Rady, mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby.
 2. W zebraniach Rady oraz kolegialnych organów wewnętrznych Rady, po uprzednim powiadomieniu i za zgodą przewodniczącego, może brać udział każdy Rodzic w charakterze obserwatora.
 • 10
 1. Prezydium, wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady, pomiędzy jej zebraniami.
 2. Do zadań Prezydium należy:
 1. bieżące kierowanie pracami Rady w okresie miedzy zebraniami;
 2. realizacja preliminarza Rady;
 3. zatrudnienie osób (zlecenie usług) niezbędnych dla realizacji zadań Rady;
 1. Prezydium  reprezentuje Radę i Rodziców, wobec Dyrektora, innych organów Przedszkola
  i na zewnątrz.
 • 11
 1. Pracami Rady i Prezydium, kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
 2. Zadaniem Przewodniczącego jest kierowanie całokształtem prac Rady, a w szczególności:
 1. opracowanie projektu planu działalności z planem finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zamierzeń Rad Oddziałowych oraz zadań wynikających z planu dydaktyczno - wychowawczego i przedstawienie go do zatwierdzenia Radzie;
 2. dokonywanie podziału zadań i obowiązków, Wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Prezydium;
 3. przedstawienie opinii i postulatów Rady Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej.
 1. Zadaniem Sekretarza Rady jest:
 1. opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady oraz kierowanie jego realizacją;
 2. organizowanie  prac i zebrań Prezydium;
 3. nadzorowanie terminowości prac, prowadzenie korespondencji i dokumentacji zebrań (protokoły) oraz jej przechowywanie.
 1. Zadaniem Skarbnika Rady jest prowadzenie całokształtu działalności finansowo – gospodarczej, a w  szczególności wypełniania obowiązków określonych w przepisach wskazanych w § 12 i 13 niniejszego Regulaminu.
 • 12
 1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę, nad działalnością organów Rady,
  osób i podmiotów zatrudnionych przez Radę.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej, należy w szczególności:
 1. kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium, pod względem zgodności z preliminarzem i obowiązującymi przepisami prawa;
 2. opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady;
 3. wykonywanie innych zadań kontrolnych powierzonych przez Radę;
 4. przedstawienie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli.
 • 13
 1. Członkowie wszystkich organów Rady, wykonują swoją pracę społecznie.
 2. Rada, Prezydium, Komisja Rewizyjna, dokumentują każdorazowo swoje zebrania
  i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.
 3. Protokół Rady  podpisuje Przewodniczący.
 4. Protokół z obrad Prezydium i innych organów Rady, winien być opatrzony podpisami wszystkich osób w nich uczestniczących.
 5. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady i Sekretarz Rady.
 6. Uchwały Prezydium, podpisuje Przewodniczący Rady i Sekretarz Rady.
 7. Rada raz w roku, składa ogółowi Rodziców, pisemne sprawozdanie ze swojej działalności
  wraz z informacją Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli jej działalności.

Rozdział V

Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady

 • 14
 1. Źródłem funduszy Rady są:
 1. dobrowolne składki rodziców Przedszkola. Wysokość dobrowolnej, miesięcznej składki jest deklarowana przez rodzica na pierwszym zebraniu Oddziału;
 2. darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych;
 3. dotacje budżetowe;
 4. dochody z innych źródeł.
 1. Środki pieniężne są gromadzone i przechowywane na koncie bankowym. Dostęp do środków pieniężnych zgromadzonych na koncie ma Przewodniczący, Skarbnik lub inne osoby upoważnione przez Radę.
 1. Rada Rodziców upoważnia, jedną osobę do dysponowania tzw. „pogotowiem kasowym” na bieżące rozliczenia gotówkowe.
 2. Wysokość kwoty w tzw. „pogotowiu kasowym” ustalana jest na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym.
 1. Fundusze Rady, mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Przedszkola,
  w tym szczególnie udzielania pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad uczniami oraz koszty działalności Rady.
 2. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:
 1. Dyrektor;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rady Oddziałowe;
 4. Rada Przedszkola.
 1. Wszelkie umowy o pracę, zamówienia, zlecenia na wykonanie określonych prac, jak też inne dokumenty mające wpływ na stan przyszłych zobowiązań płatniczych wymagają uchwały Prezydium.
 2. W imieniu Rady, dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi, podpisują dwaj członkowie Prezydium: Przewodniczący i Skarbnik. W wyjątkowych sytuacjach losowych, drugi podpis może być złożony przez Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady.
 3. Rada Rodziców posługuje się pieczątką o treści:

RADA RODZICÓW

Przy Przedszkolu nr 401

Warszawa, ul. Dembowskiego 9

 1. Przewodniczący Rady posługuje się pieczątką o treści:

Przewodniczący

Rady Rodziców

 1. Skarbnik Rady posługuje się pieczątką o treści:

Skarbnik

Rady Rodziców

 • 15
 1. Podstawą działalności finansowej Rady jest, roczny preliminarz. W preliminarzu planowane przychody i wydatki, powinny być zbilansowane. Ujęte w preliminarzu kwoty, powinny wynikać z odpowiednich kalkulacji szczegółowych.
 2.  W działalności finansowej Rady, obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.
 3. W przypadku wydatkowania środków publicznych, mają zastosowanie przepisy dotyczące finansów publicznych.
 • 16

Rachunkowość Rady, prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz 351). 

 • 17

Sprawy nie uregulowane w Regulaminie, rozstrzyga Rada w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział VI

Przepisy końcowe

 • 18

Regulamin, wchodzi w życie z dniem uchwalenia.