RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PRZEDSZKOLE NR 401 W WARSZAWIE

Informacja realizowana na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej, jako „RODO”.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją przez nas zadań statutowych jest Przedszkole Nr 401 reprezentowane przez dyrektora (dalej: Administrator).

W jaki sposób można uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych? 

W celu pozyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych prosimy
o kontakt z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Danych Osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

Imię i nazwisko

Marta Ostasz

Telefon

(22) 641-54-05

Adres e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Dembowskiego 9

02-784   Warszawa

Skąd mamy dane osobowe?

Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, głównie w ramach procesów:

 • rekrutacji wychowanków do placówki oświatowej,
 • współpracy z opiekunami prawnymi wychowanków,
 • zatrudniania osób placówce,
 • współpracy z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz naszej placówki,
 • współpracy z instytucjami działającymi na rzecz oświaty i wychowania

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z nałożonych na naszą placówkę obowiązków określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. c).

W ramach głównej działalności statutowej realizujemy również cele poboczne w związku, z którymi przetwarzamy dane osobowe związane z udziałem w konkursach, działalności promocyjnej lub integracyjnej oraz informacyjnej o naszych osiągnięciach. Podstawą przetwarzania danych w tych celach jest zgoda osób, których dane dotyczą lub działających w ich imieniu przedstawicieli, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. a).   

Dane osobowe przetwarzamy także w celu zatrudnienia pracowników zgodnie z przepisami kodeksu pracy
i karty nauczyciela, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust 1 lit. b), a w przypadku rozliczenia należności publicznoprawnych z tego tytułu podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. c).

Dane osobowe przetwarzamy również w celu realizacji umów, w ramach, których korzystamy z dostarczanych nam usług i towarów, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust 1 lit. b).

Dane przetwarzamy w celu kontaktu z rodzicami lub opiekunami prawnymi w związku z prowadzoną działalnością oświatowo wychowawczą, działając, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. a).   

Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych Administratorowi?     

W przypadku realizacji celów, w których podstawą przetwarzania jest zgoda, nie wymagamy od Państwa podania danych osobowych. W tym zakresie występuje pełna dobrowolność, jednak, aby móc realizować te cele podanie danych jest niezbędne.

W przypadku, gdy dane przetwarzane są w związku z realizacją umowy podanie danych jest również dobrowolne jednakże niezbędne do jej zawarcia. Jeśli z jakiegoś powodu nie przekażecie nam Państwo wymaganych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a tym samym nie będziemy mogli nawiązać stosunku pracy lub korzystać z usług.

Tam gdzie realizujemy swój obowiązek statutowy lub obowiązek nałożony przepisami prawa podanie danych jest obowiązkowe i wynika z tych przepisów. Np. w przypadku danych zbieranych w procesie rekrutacji obowiązek podania danych wynika z art. 150 prawa oświatowego, w przypadku dokumentowania przebiegu nauczania z art. 47 prawa oświatowego. W przypadku rozliczeń należności publicznoprawnych z przepisów podatkowych.

Jakie macie Państwo uprawnienia wobec OPI PIB w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw, które w tym przypadku wynikają z ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych, tj.

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo sprostowania oraz usunięcia danych,
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

Macie Państwo również prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora podanych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe w zależności od celów w jakich są przetwarzane udostępniamy wyłącznie podmiotom uprawnionym
do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Np. dane związane z zatrudnieniem udostępniamy do ZUS, US, medycyna pracy. Dane związane z procesem wychowawczym np. ministrowi właściwemu do spraw edukacji.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Państwa dane przechowujemy przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67, z póżń. zm.).

Czy przekazujemy dane do państw spoza EOG?

Nie przekazujemy danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem danych, które są publicznie dostępne za pomocą sieci Internet w ramach naszej strony internetowej, o ile jest ona dostępna poza tym obszarem.

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie
to wywoływać wobec osób żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu danych w ramach procesu rekrutacji, poprzez wykorzystywanie pozyskanych danych do ich oceny pod względem przyjętych dla danej rekrutacji kryteriów,
w szczególności czy osoba ubiegająca się o przyjęcie spełnia wymagania określone regulaminem rekrutacji.

Kiedy możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody?

Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać cofnięte
w dowolnym momencie bez podania żadnych przyczyn. Możecie Państwo to zrobić kontaktując się z nami
za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając żądanie na adres siedziby. Jednocześnie informujemy, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku oświadczenia telefonicznego zastrzegamy sobie prawo dodatkowej weryfikacji osoby w celu określenia jej tożsamości.

 

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO W ZWIĄZKU Z PROCESEM REKRUTACYJNYM ORAZ PRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych dzieci oraz rodziców/ opiekunów prawnych dzieci jest Przedszkole Nr 401 zwane dalej Administratorem lub Placówką. Jeśli chcesz zapytać o swoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

Imię i nazwisko

Marta Ostasz

Telefon

(22) 641-54-05

Adres e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Dembowskiego 9

02-784   Warszawa

 • Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Zgodnie z tym przepisem, przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadku, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych w związku ze złożeniem wniosku rekrutacyjnego odbywa się na podstawie art. 130 oraz art. 149 ustawy Prawo oświatowe. Zakres danych osobowych pozyskiwanych we wniosku wynika z art. 150 ustawy Prawo oświatowe. Przetwarzanie danych osobowych dzieci przyjętych do Placówki oraz danych osobowych ich rodziców/opiekunów prawnych uregulowane jest przepisami ustawy Prawo oświatowe, w szczególności przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodziców tej dokumentacji oraz przepisami ustawy o systemie informacji oświatowej. Dodatkowo informujemy, że dane dzieci mogą być przetwarzane na podstawie art. 108a ustawy Prawo oświatowe w ramach założonego w Placówce monitoringu wizyjnego służącego wyłącznie zagwarantowaniu bezpieczeństwa nauczycielom oraz dzieciom.
 • Administrator będzie przetwarzał dane osobowe dzieci w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego, a wobec dzieci przyjętych do Placówki w celach realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowaniu dziecku bezpieczeństwa oraz w celu wypełnienia obowiązku dotyczącego uzupełnienia
  i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 • Administrator będzie przetwarzał dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych dzieci w celach rozpatrzenia wniosków rekrutacyjnych, a w przypadku rodziców/opiekunów prawnych dzieci przyjętych do Placówki w celach kontaktowych, w celu zapewnienia opieki nad dzieckiem, a także w celu wypełnienia obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 • Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe. Brak danych
  we wniosku rekrutacyjnym uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
 • Administrator danych będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom tylko, jeśli taki obowiązek lub uprawnienie wynikać będzie z przepisów prawa. Oprócz tego Administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora. Są to w szczególności dostawcy systemów oraz programów informatycznych, których usługi wiążą się z prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej (elektroniczny dziennik).
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Administrator będzie przetwarzał dane osobowe dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych przez okres przewidziany przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo Oświatowe oraz m.in. na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w szczególności przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 • Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu
  do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 • Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZETWARZANIA WIZERUNKU DZIECI ZA POŚREDNICTWEM STRON INTERNETOWYCH, GAZETEK PRZEDSZKOLNYCH, GALERII ITD.

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Nr 401 zwane dalej Administratorem lub Placówką. Jeśli chcesz zapytać o swoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

Imię i nazwisko

Marta Ostasz

Telefon

(22) 641-54-05

Adres e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Dembowskiego 9

02-784   Warszawa

 

 • Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest
  6 ust. 1 lit. a) RODO.W przypadku, jeśli publikacja wizerunku będzie wiązać się z przetwarzaniem szczególnej kategorii danych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. W obu przypadkach jest
  to zgoda.
 • Dane osobowe dziecka w zakresie jego wizerunku będą przetwarzane w celu publikacji
  na stronie internetowej przedszkola/ w gazetce przedszkola /galerii.
 • Podanie danych jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Wyrażoną zgodę można w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom poprzez zamieszczenie wizerunku dziecka
  w Internecie/gazetce przedszkolnej/ galerii, a zatem skala odbiorców może być trudna do oszacowania. Oprócz tego Administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych. Administrator może też usunąć dane osobowe wcześniej, jeśli uzna, że skończył się cel przetwarzania tych danych.
 • Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu
  do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 • Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).

 

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DZIECI W ZWIĄZKU Z PRZESIEWOWYM BADANIEM LOGOPEDYCZNYM ORAZ EWENTUALNĄ TERAPIĄ LOGOPEDYCZNĄ

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Nr 401 zwane dalej Administratorem lub Placówką. Jeśli chcesz zapytać o swoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

Imię i nazwisko

Marta Ostasz

Telefon

(22) 641-54-05

Adres e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Dembowskiego 9

02-784   Warszawa

 

 • Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest
  art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
 • Dane osobowe dziecka będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przesiewowego badania logopedycznego
  oraz prowadzenia ewentualnej terapii logopedycznej.
 • Podanie danych jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Wyrażoną zgodę można w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych. Administrator może też usunąć dane osobowe wcześniej, jeśli uzna, że skończył się cel przetwarzania tych danych.
 • Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawieart.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych
  w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 • Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

 

Klauzula obowiązku informacyjnego w przypadku przetwarzania adresu e-mil w związku z przesyłaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej  informacji o wysokości opłat.

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Nr 401 zwany dalej Administratorem lub Placówką. Jeśli chcesz zapytać o swoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

 

 

telefon

22 641 54 05

e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres korespondencyjny

 „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”

Przedszkole Nr 401

Ul. Dembowskiego 9

02-784 Warszawa

 

 • Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest
  6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda.
 • Dane osobowe dziecka i wysokość opłaty za przedszkole będą przetwarzane w celu przesłania osobom prawnym dziecka informacji o opłatach.
 • Podanie danych jest dobrowolne poprzez wypełnienie deklaracji. Brak wyrażenia zgody nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Wyrażoną zgodę można w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Cofnięcie zgody będzie jedno znaczne z brakiem możliwości dalszego otrzymywania informacji o opłatach za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Administrator nie będzie udostępniać danych osobowe innym odbiorcom.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych. Administrator może też usunąć dane osobowe wcześniej, jeśli uzna, że skończył się cel przetwarzania tych danych.
 • Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 • Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

                                                                                                                                                           ………………….………………………

                                                                                                                                                         (data i podpis opiekuna prawnego)