Kierunki rozwoju

Głównym kierunkiem rozwoju przedszkola jest stworzenie placówki przyjaznej środowisku naturalnemu oraz zapewnienie warunków do pełnego indywidualnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Chcemy tworzyć placówkę, która wyposaży przedszkolaków w wiedzę, umiejętności i sprawności pozwalające na sprostanie wymaganiom stawianym w szkole, a także rozwinie w dzieciach aktywność, otwartość i wrażliwość na otaczającą przyrodę, środowisko, w którym żyją oraz potrzeby innych.

MISJA PRZEDSZKOLA

 1. Tworzymy przedszkole przyjazne, które jest miejscem dobrej zabawy i przyjemnego spędzania czasu.
 2. Dbamy o harmonijny rozwój dziecka.
 3. Stwarzamy każdemu dziecku szansę wszechstronnego rozwoju w miarę jego możliwości.
 4. Organizujemy sytuacje edukacyjne sprzyjające rozbudzaniu zainteresowania światem, ludźmi, przyrodą i zjawiskami.
 5. Uczymy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.
 6. Zapewniamy życzliwą i bezpieczną atmosferę.
 7. Wspieramy i rozwijamy zdolności oraz zainteresowania dzieci.
 8. Wyrabiamy poczucie własnej wartości.
 9. Stwarzamy ofertę edukacyjną w zakresie poznawania języka obcego, kontaktu z muzyką, plastyką i dziedzictwem kultury.
 10. Stwarzamy sytuacje dające możliwość twórczej aktywności dziecka.
 11. Zapewniamy odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną.
 12. Dbamy o zdrowe, smaczne i estetyczne posiłki.

W roku szkolnym 2019/2020 wiodącym tematem Rocznego planu pracy przedszkola jest :

         "Polska - nasza Ojczyzna"

a celem głównym:

Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.