Skład Rady Rodziców, regulamin RR

Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 401

 1. W przedszkolu działa Rada Rodziców.
 2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola.  
 3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola.
 4. W skład prezydium Rady Rodziców wchodzi:
  • Przewodniczący - Katarzyna Krzymowska
  • Zastępca przewodniczącego - Paulina Lach
  • Skarbnik
  • Sekretarz
  • Komisja Rewizyjna
 5. Rada Rodziców wykonuje swoje zadania zgodnie z ustalonym regulaminem, planem i preliminarzem wydatków (regulamin w załączeniu)  
 6. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Nr konta bankowego Rady Rodziców: 78 1020 1068 0000 1202 0000 1966

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

PRZEDSZKOLA NR 401

W WARSZAWIE

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Rodziców, zwana dalej Radą działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu przedszkola i niniejszego regulaminu.

§ 2

 1. Jeśli w czasie kadencji Rady z jej składu ubędzie członek Rady, organizuje się wybory uzupełniające.
 2. Rada decyduje o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i określa zasady ich przeprowadzenia.

§ 3

 1. Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe o charakterze opiniującym i doradczym.
 1. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

 

WYBORY DO RADY

§ 4

Wybory do Rady Rodziców są przeprowadzane corocznie we wrześniu ? na pierwszym zebraniu każdego oddziału i odbywają się bez względu na frekwencję rodziców.

 1. Rodzice dzieci danego oddziału wybierają ze swojego grona 2 ? 3 osobową Radę Oddziałową.
 2. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
 3. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica.
 4. Wybory rad oddziałowych przeprowadza trzyosobowa Komisja Skrutacyjna wybrana spośród uczestników zebrania w jawnym głosowaniu. Do Komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.
 5. Wybory Rad Oddziałowych odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.
 6. Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do Rady Oddziału, jest jednocześnie wybrana do Rady Rodziców przedszkola, jeżeli zebranie rodziców oddziału nie postanowi inaczej.
 7. Jeżeli dwie lub więcej osób uzyska taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.
 8. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno odbyć się  nie później niż w terminie czternastu dni od przeprowadzenia wyborów.

 

WŁADZE RADY

§ 5

Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, Zastępcę, Sekretarza i Skarbnika oraz Komisję Rewizyjną.

 

§ 6

 1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
 2. Zastępca Przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego nieobecności. Zakres zadań Zastępcy ustala Przewodniczący.
 3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
 4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.
 5. Komisja Rewizyjna nadzoruje prace Rady, w tym działalność finansową. Dwa razy w roku Komisja Rewizyjna przedstawia rodzicom sprawozdanie z wykonywanego nadzoru.

 

POSIEDZENIA RADY

§ 7

 1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący, powiadamiając członków Rady co siedem dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w terminie pilnym, bez zachowania siedmiodniowego terminu.
 3. Posiedzenia Rady mogą być również zwołane w każdym czasie: z inicjatywy 1/3 składu Rady, na wniosek Dyrektora Przedszkola lub Rady Pedagogicznej.

§ 8

 1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem Przewodniczącego. Członkowie Rady na siedem dni przed posiedzeniem otrzymują projekt porządku obrad.
 2. Posiedzenia Rady są prowadzone przez Przewodniczącego lub upoważnionego członka Rady.
 3. W posiedzeniach Rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
 4. Posiedzenie Rady jest ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa członków Rady.

§ 9

 1. Posiedzenia Rady są protokołowane.

 

PODEJMOWANIE UCHWAŁ

 1. Rada obraduje na zebraniach i podejmuje uchwały w sprawach należących do jej kompetencji.
 2. Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 3. Głosowanie w sprawach personalnych odbywa się w trybie tajnym.

§ 10

Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 11

Opinie Rady są wydawane w takim samym trybie co uchwały.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY

§ 12

 1. Członkowie Rady mają prawo:
 • dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych,
 • wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola,
 • głosowania na równych prawach w przypadku wszystkich decyzji podejmowanych przez Radę
 1. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady.

 

FUNDUSZE RADY

§ 13

Rada gromadzi fundusze na działalność statutową przedszkola z dobrowolnych składek rodziców, darowizn lub innych źródeł.

 1. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszy Rady są ustalane corocznie przez Radę w preliminarzu budżetowym.
 2. Rada ma wydzielone konto bankowe.
 3. Środkami zgromadzonymi na koncie Rada dysponuje za pośrednictwem upoważnionych osób: Przewodniczącego, Skarbnika lub innych upoważnionych osób.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.