Zabawa z językiem angielskim

 

Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;

                        Uczenie się języka angielskiego w wieku 3-5 lat jest w pewien sposób zbliżone do uczenia się języka ojczystego, kiedy to dziecko najpierw osłuchuje się z językiem a dopiero później zaczyna się nim posługiwać. Komunikacja w czasie zajęć w dużym stopniu odbywa się w języku angielskim, z wykorzystaniem różnego rodzaju pomocy dydaktycznych (rysunków i plansz, innych pomocy wizualnych, materiałów autentycznych – przede wszystkim do słuchania i odbioru).

           Treści nauczania są tak dobrane, aby odpowiadały poziomowi intelektualnemu i emocjonalnemu oraz zainteresowaniom dzieci i zostały uporządkowane w obrębie bloków tematycznych. Zakres tematów dotyczy bezpośredniego otoczenia dzieci i ich życiowych doświadczeń i jest dopasowany do programu nauczania przedszkolnego. W przypadku języków obcych, nauka w wieku przedszkolnym nie ma charakteru systematycznego, a jest to raczej osłuchiwanie się z językiem, budowanie pozytywnej motywacji i stwarzanie podwalin pod przyszłą, już systematyczną pracę nad językiem.

 

Nauczanie tylko wtedy jest skuteczne, gdy uwzględnimy cechy rozwojowe dzieci.

Dzieci charakteryzuje przede wszystkim:

  1. Myślenie konkretne i pamięć mechaniczna.

Stąd w zabawach z językiem angielskim:

- wykorzystujemy konkretne przedmioty i sytuacje;

- uczymy się tego, co znajduje się w zasięgu wzroku dziecka;

- wykorzystujemy proste polecenia i zwroty;

- przydatne są jedynie stale powtarzane przykłady prawdziwych i znaczących dla dzieci zdań.

  1. Szybkie zapominanie ( pomimo szybkiego zapamiętywania) i krótka koncentracja uwagi.

Stąd w zabawach z językiem angielskim:

- wielokrotnie powtarzamy poznane słownictwo, zwroty, piosenki, rymowanki:

- poszczególne aktywności ( w czasie zajęć) są krótkie;

- wykorzystujemy różne bodźce podtrzymujące uwagę: obraz, dźwięk, ruch;

Gry i zabawy (games) stanowią podstawową formę nauki. Dzieci przyswajają nową wiedzę poprzez zabawę, która jest dla nich najbardziej naturalnym rodzajem aktywności. Gry i zabawy językowe stymulują i motywują małych uczniów, przywołują pozytywne skojarzenia i pomagają kreować atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Ponadto formy zabawowe aktywizują dziecko w sposób całościowy.

Piosenki i rymowanki to kolejny nieodłączny element wykorzystywany w zabawach z językiem angielskim

Wprowadzając piosenki i rymowanki (songs, chants and rhymes), wykorzystuje się naturalne predyspozycje dzieci do przyswajania języka, czyli umiejętność imitacji, dobrą pamięć krótkotrwałą oraz działanie przez analogię. Piosenki i rymowanki zwykle zawierają powtarzający się element, np. refren. Zapamiętywaniu sprzyja melodia, rytm, rym oraz często towarzyszący piosence ruch.

- stale powracamy do przerobionych już partii materiału.

  1. Stała potrzeba zabawy i fizycznej aktywności.

Stąd w zabawach z językiem angielskim:

- dominuje zabawa językowa;

- nauka jest oparta na aktywności, ruchu, gimnastyce. W czasie zajęć wykorzystujemy metodę TPR ( Total Physical Response – reagowanie całym ciałem) – dziecko słucha, ogląda i naśladuje.

- łączymy aktywność językową z takimi działaniami jak: rysowanie, kolorowanie, klejenie, zabawy ruchowe.

  1. Potrzeba sterowania własną aktywnością i podejmowania działań dopiero wtedy, gdy czuja się do tego gotowe.

Stąd w zabawach z językiem angielskim:

- nie zmuszamy dziecka do mówienia, jeśli samo tego nie chce;

- zachęcamy dzieci do powtórzeń chóralnych, grupowych, w których czują się bezpiecznie;

- zachęcamy do wypowiedzi nie wskazując błędów, nauczyciel sam powtarza dane słowo czy frazę zawierające poprawną wymowę;

- wielokrotnie powtarzamy proste, typowe, rutynowe zwroty.

Do przygotowania zajęć wykorzystuję materiały dydaktyczne oferowane przez następujące wydawnictwa i portale internetowe:

Zachęcam do odwiedzania tych stron. Znajdziecie tam Państwo nagrania video piosenek, których uczymy się na zajęciach a także dużo wskazówek do pracy dydaktycznej z małymi dziećmi – bardzo przydatnych do dodatkowych ćwiczeń w domu.

mgr Magdalena Karczewska

 

Zabawa z językiem angielskim w grupach dzieci 3-letnich odbywa się dwa razy w tygodniu przez 15 minut, w grupach dzieci 4-letnich dwa razy w tygodniu przez 20 minut, w grupach dzieci 5-6 letnich dwa razy w tygodniu przez 30 minut.

W grupach dzieci 3 - letnich ( gr. VII i VIII ) zajęcia prowadzi mgr Aleksandra Zbrzeźniak

W grupach dzieci 4 - letnich ( gr. I i III ) zajęcia prowadzi mgr Iwona Pączkowska

W grupach dzieci 5 - letnich ( gr. II i V ) zajęcia prowadzi mgr Katarzyna Bańko-Cieślik

W grupach dzieci 5 -6  letnich ( gr. IV i VI  ) zajęcia prowadzi mgr Magdalena Karczewska