Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze WRÓBELKI

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

WRÓBELKI

II tydzień

listopad

2017/2018

  

  

Zajęcia kształtujące mowę

 

„Polska na mapie” – oglądanie i omawianie mapy Polski

„Podanie o Lechu” – zapoznanie z legendą, oglądanie godła i rozmowa na temat jego znaczenia dla Polaków

„Każdy Polak o tym wie” – wykonanie mapy pojęciowej obrazującej symbole narodowe

„Z biegiem Wisły” – opowieść ruchowa obrazująca podróż przez najważniejsze miasta nad Wisłą

„Święto Niepodległości” – słuchanie opowiadania, rozmowa na temat treści

„Samolotem po Unii Europejskiej” – zabawa z elementem dramy i pokaz zdjęć

Zabawy z językiem angielskim.

 

Zajęcia matematyczne

 

„Skarby z malowanej skrzyni” – ćwiczenia w przyporządkowywaniu

„Pociąg na piątkę” – zapoznanie z graficznym obrazem liczby 5, liczenie w zakresie pięciu na palcach i na konkretach, wykonanie zadań na kartach pracy

 

Umuzykalnienie

 

„Święto Niepodległości” – słuchanie opowiadania, rozmowa na temat treści

„Hymn Polski” – słuchanie hymnu państwowego

 

Zajęcia plastyczne

 

„Mapa Polski” – składanie obrazka z części

„Ludowa wycinanka” – wykonanie serwetki

 

Rozwijanie sprawności ruchowej

 

„Zwiedzamy Warszawę” – ćwiczenia gimnastyczne; zestaw XVII

„Slalom między chorągiewkami” – rozgrywka drużynowa

„Berek czarodziej” – zabawa bieżna (wg K. Wlaźnik)

„Znajdź sobie parę” – zabawa orientacyjno- -porządkowa (według K. Wlaźnik)

„Zabawy ludowe” – nauka dawnych zabaw ludowych: „Jaworowi ludzie”, „Ojciec Wirgiliusz”

„Ćwiczenia ogólnorozwojowe” – ćwiczenia gimnastyczne; zestaw XVIII

 

 

 

Praca indywidualna, w zespołach z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań wychowanków oraz stopniowania trudności

Zwrócenie uwagi dzieci na zmiany w jesiennym otoczeniu przedszkola i jego okolic.

  

LISTOPAD

 

Temat zajęć

Słownictwo i struktury językowe

Umiejętności wg podstay programowej I zamierzone efekty 

Powtarzamy wiadomości z rozdziału 1.

 

 

Język czynny:

numbers 1-10

I’m fine. / I’m great.

How old are you?

I’m (six).

It’s (cloudy, windy, rainy).

What`s your name?/ My name is...

Happy campers song

Język bierny:

Stand up, please / Sit down, please

How are you?

What’s the weather like today?

Clap, jump…

Listen, draw, colour, play, count…

Birthday cake

Candles

How many?

 

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Umiejętności pozajęzykowe

Przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej

Śpiewanie piosenek, chętne uczestniczenie w zbiorowym śpiewie, w zabawach ruchowych

Poznajemy/utrwalamy nazwy emocji

 

Język czynny:

happy, sad, sick, mad, shy, scared I’m fine. / I’m great.

My name’s (Kuba).

I’m (six).

It’s (cloudy, windy, rainy).

 

Język bierny:

How are you?

What’s your name?
How old are you?

What’s the weather like today?

Today is (Monday).

Dni tygodnia

Stand up/ Sit down, clap, jump…

Listen, draw, colour, stick…

Are you ready?

 

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Umiejętności pozajęzykowe

Podawanie swojego imienia

Śpiewanie piosenek, uczestniczenie w zabawach ruchowych

Poznajemy piosenkę

La-dee-da.

 

Język czynny:

happy, sad, sick, mad, shy, scared I’m fine. / I’m great.

I’m (six).

Yes, I am. / No, I’m not.

It’s (cloudy, windy, rainy).

 

Język bierny:

How are you?

Are you (scared)?

How old are you?

What’s the weather like today?

Today is (Monday).

Dni tygodnia

Stand up/ Sit down, clap, jump…

Listen, draw, colour, stick…

 

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Nazywanie swoich emocji

Umiejętności pozajęzykowe

Współdziałanie w zabawach)

Podawanie swojego imienia

Zwracanie się bezpośrednio do rozmówcy

Śpiewanie piosenek

Uczestniczenie w zabawach ruchowych

Słuchamy historyjki 2.

 

Język czynny:

happy, sad, sick, mad, shy, scared, excited, tired

I’m fine. / I’m great.

Yes, I am. / No, I’m not.

It’s (cloudy, windy, rainy).

Thank you.

Today is (Monday).

Dni tygodnia

 

Język bierny:

How are you?

Are you (scared)?

What’s the weather like today?

Stand up/ Sit down, clap, jump…

Listen, draw, colour, stick…

What’s his/her name?

Is he/she (scared)?

How is he/she?

Happy’s favourite word

Yes, it is. / No, it isn’t.

 

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Nazywanie swoich emocji

Umiejętności pozajęzykowe

Współdziałanie w zabawach)

Podawanie swojego imienia

Zwracanie się bezpośrednio do rozmówcy

Śpiewanie piosenek

Uczestniczenie w zabawach ruchowych

Powtarzamy wiadomości z rozdziału 2.

 

Język czynny:

happy, sad, sick, mad, shy, scared, excited, tired

How are you?

I’m (sad).

Are you (scared)?

Yes, I am. / No, I’m not.

I’m (six).

My name’s (Zosia).

It’s (cloudy, windy, rainy).

Today is (Monday).

Dni tygodnia

 

Język bierny:

What’s the weather like today?

What day is it today?

What’s your name?

How old are you?

Is he/she (excited)?

Stand up/ Sit down, clap, jump…

Listen, draw, colour, stick…

 

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Nazywanie swoich emocji

Umiejętności pozajęzykowe

Współdziałanie w zabawach)

Podawanie swojego imienia

Zwracanie się bezpośrednio do rozmówcy

Śpiewanie piosenek

Uczestniczenie w zabawach ruchowych

Zapraszam do odwiedzenia poniższych stron, gdzie można znaleźć  m.in  piosenki, które śpiewamy i wiele innych ciekawych propozycji do zabaw z językiem angielskimhttp://supersimplelearning.comwww.dreamenglish.com,  http://www.macmillan.pl/

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en, http://www.anglomaniacy.pl/