Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - PINGWINKI

WRZESIEŃ

TYDZIEŃ IV

Bezpieczeństwo najważniejsze

Kształtowanie mowy

„Zosia i jej dom” – przedstawienie postaci połączone z opowiadaniem o przyjętych zasadach bezpieczeń- stwa w domu Zosi. „Zosia i niewidzialny smok” – słuchanie opowiadania, rozmowa na temat treści.

„Przyjazny plac zabaw” – zabawa słowna z dopełnianiem niedokończonych zdań (Na moim placu zabaw wolno/nie wolno…).

Zabawy z językiem angielskim

 

Rozwijanie sprawności ruchowej

 Jesteśmy bezpieczni” – ćwiczenia gimnastyczne;

Ćwiczenia gimnastyczne z trenerem

 

Zajęcia umuzykalniające

„W drodze do szkoły” – nauka piosenki. „Piesi i samochody” – zabawa przy muzyce.  

Zajęcia rytmiczne

Kształtowanie pojęć matematycznych

„Jaki kierunek?” – określanie kierunków: na prawo – na lewo,

„Dom Zosi” – wypełnianie konturu plasteliną, zabawa doskonaląca małą motorykę.

„Znaki i ich kształty” - wykonanie techniką origami

Zajęcia plastyczne

„Dom Zosi” – wypełnianie konturu plasteliną, zabawa doskonaląca małą motorykę.

„Znaki i ich kształty” - wykonanie techniką origami

 

 

 WRZESIEŃ

Happy Campers

Clap your hands

And move your feet

Let`s have fun

Dance to the beat

Happy Campers everywhere

Happy campers, hands in the air

Spin around. Move your feet

Hands up high. Clap to the beat

Temat zajęć

Słownictwo i struktury językowe

Umiejętności wg podstawy programowej I zamierzone efekty

Welcome

Język czynny:

Hello, Bye-bye

Boy

Girl

 

Język bierny:

Clap

Jump

Run

Up/Down

See you again

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Umiejętności pozajęzykowe

Przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej

Śpiewanie piosenek, chętne uczestniczenie w zbiorowym śpiewie, w zabawach ruchowych

What`s your name?

Język czynny:

Hello, Bye-bye

Boy / girl

My name is...

 

Język bierny:

Clap your hands

Jump

Run

Stand up/sit down

Move your feet

See you again

What’s your name?

Draw

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Umiejętności pozajęzykowe

Podawanie swojego imienia

Śpiewanie piosenek, uczestniczenie w zabawach ruchowych

How are you?

 

 

 

 

Uczymy się piosenki i tańca Happy Campers.

( z serii wydaw. Macmillan)

Język czynny:

Hello, Bye-bye

I am (Kasia).

Boy / girl

I’m fine /great//sad /angry/happy/sleepy/tired

Język bierny:

Clap your hands

Jump, Run

Up/Down

Move your feet

Spin around

Hands up high

See you again

What’s your name?

How are you?

Happy Campers

 

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Nazywanie swoich emocji

Umiejętności pozajęzykowe

Współdziałanie w zabawach)

Podawanie swojego imienia

Zwracanie się bezpośrednio do rozmówcy

Śpiewanie piosenek

Uczestniczenie w zabawach ruchowych

 

Zapraszam do odwiedzenia poniższych stron, gdzie można znaleźć

 m.in  piosenki, które śpiewamy i wiele innych ciekawych propozycji do zabaw z językiem angielskim

http://supersimplelearning.com, www.dreamenglish.com,  http://www.macmillan.pl/

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en

http://www.anglomaniacy.pl/